Tuchtprocedure bij de KNVB

Reglement Amateurvoetbal

Ieder lid van de KNVB (dus ook verenigingen) moet zich houden aan de reglementen. In dit artikel wordt ingegaan op het tuchtreglement in het amateurvoetbal. Het volledige reglement kunt u hier terugvinden.

De arbeidsorganisatie

Zwaardere overtredingen worden door de aanklager amateurvoetbal voorgelegd aan de bevoegde tuchtcommissie. De arbeidsorganisatie heeft verschillende bevoegdheden gekregen waarin hij kan handelen namens de aanklager. Zo kan de arbeidsorganisatie een schikkingsvoorstel doen voor een begane (minder zware) overtreding. Bent u het hier niet mee eens?  Dan dient het lid binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel een gemotiveerd verweerschrift in te dienen bij de aanklager. Sportrechtadvocaat Mitchel Bathoorn kan dit namens u opstellen.

De aanklager 

De aanklager kan op basis van het verweerschrift 3 dingen doen:
a. de zaak seponeren;
b. de tenlastelegging wijzigen in voor betrokkene gunstige zin en opnieuw een schikkingsvoorstel doen;
c. de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie, wat in elk geval gebeurt als betrokkene ook een tweede schikkingsvoorstel niet aanvaardt.

Tuchtcommissie

Als de aanklager de zaak voorlegt aan de tuchtcommissie geeft hij daarbij aan of de zaak schriftelijk of mondeling kan worden afgedaan. De tuchtcommissie kan echter op basis van de stukken oordelen dat een mondelinge behandeling gewenst is. Ook kan dit plaatsvinden op gemotiveerd verzoek van de betrokkene.

De tuchtcommissie gaat de zaak grondig onderzoeken en op basis daarvan te oordelen of er al dan niet een sanctie opgelegd moet worden. Er moet een volledige tuchtrechtelijke behandeling plaatsvinden. Alle betrokkenen hebben de mogelijkheid om een schriftelijke verklaring af te leggen. Als er beeldmateriaal is, heeft betrokkene ook de mogelijkheid om deze beelden in de procedure te brengen. Op basis van het volledige dossier doet de  tuchtcommissie vervolgens uitspraak.

Commissie van Beroep

Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie kan in beroep worden gegaan. Het beroepschrift dient ingediend te worden bij de Commissie van Beroep. Voor het indienen van een beroepschrift geldt een korte beroepstermijn. In het beroepschrift moet onder meer staan wat de gronden van het beroep zijn. Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de straf niet automatisch opgeschort. Hiertoe zal een afzonderlijk verzoek ingediend moeten worden. De Commissie van Beroep bestaat uit 3 leden. Deze leden mogen uiteraard geen zitting hebben genomen in de procedure daarvoor. Het beroep is vrijwel altijd schriftelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal er (opnieuw) een mondelinge behandeling worden ingepland.

Bijstand tijdens de tuchtprocedure?

Sportrechtadvocaat Mitchell Bathoorn heeft in het verleden zowel verenigingen als spelers bijgestaan. Zowel tijdens mondelinge behandelingen als tijdens de (schriftelijke) beroepsprocedure. Door zijn jarenlange ervaring bij dit soort zaken kan hij vaak vooraf een inschatting geven over uw kansen. Op elk van moment van de procedure heeft een lid het recht om bijstand van een expert in te schakelen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel vrijblijvend naar: 071 – 36 10 900.