Aansprakelijkheid

Sport- en spelsituaties

In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ zou zijn, is dat binnen de lijnen vaak niet. Dit komt omdat je ervoor hebt gekozen deel te nemen aan het spel. Daarmee aanvaard je een bepaald risico. Er wordt dan gesproken van een ‘sport- en spelsituatie’. Als je deelneemt aan een voetbalwedstrijd bestaat het risico dat je wordt getackeld. In elke sport aanvaard je een bepaald risico. Bij de ene sport is dit risico wel wat meer dan de andere.

Aansprakelijkheid

Het aanvaarden van een bepaald risico neemt niet weg dat gedragingen binnen het veld onrechtmatig kunnen zijn en dat de schade die je oploopt tijdens een wedstrijd in sommige gevallen verhaald kunnen worden. De twee vuistregels die uit de rechtspraak volgen zijn:

  • Dat je in een sport- en spelsituatie minder snel aansprakelijk bent voor schade
  • Het enkel overtreden van spelregels leidt niet direct tot aansprakelijkheid

Toch kan het meewegen als het gaat om een overtreding van een spelregel die er is om de veiligheid te waarborgen. Je bent in beginsel aansprakelijk voor schade in een sport- en spelsituatie als de gedraging niet alleen een groot gevaar voor schade met zich meebrengt, maar daarbij ook buiten de regels van het spel valt. Dat wil zeggen dat de gedraging dusdanig onsportief, gemeen of buitenproportioneel is dat deze niet meer bij het spelen van het spel thuis hoort.

Waar ligt de grens?

Wanneer valt iets onder een sport- en spelsituatie? Dit is geen duidelijke regel, maar is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Voor de beoordeling of iets erbinnen of erbuiten valt, is het belangrijk of je een bepaalde handeling kon voorzien.

Een voorbeeld van een onrechtmatige handeling vond plaats tijdens een handbaltraining. Een handbalspeelster schopte met flinke snelheid een handbal in het veld. De bal raakte een speler die hierdoor oogletsel opliep. Volgens de rechter was het schoppen van de bal geen normale gedraging in de handbalsport, en dus onrechtmatig. De handbalspeelster was hierdoor aansprakelijk voor de schade die de andere speler had opgelopen.

Schade opgelopen?

Heeft u schade opgelopen tijdens een sport- en spelsituatie en wilt u bekijken of er mogelijkheden bestaan om de door u geleden schade te verhalen? Neem vrijblijvend telefonisch contact op het volgende telefoonnummer: 071 – 36 10900.